Hỗ trợ khách hàng


Hỗ trợ, tư vấn sản phẩm và dịch vụ chăn nuôi heo và gia cầm như hệ thống ăn – uống, chuồng lồng, thu trứng, thiết kế và lắp đặt thiết bị